Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:565 Utkom från trycket den 26 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen;utfärdad den 8 juni 2017.Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:578) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 6 a §, av följande lydelse.3 kap.6 a §6 a §Om det kan finnas hinder mot att överlämna egendom enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen, ska Kronofogdemyndigheten samråda med och vid behov inhämta yttrande från Riksantikvarieämbetet.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)