Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:573 Utkom från trycket den 26 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter;utfärdad den 15 juni 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter dels att 2 och 5–8 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.2 §2 §I följande författningar finns bestämmelser av betydelse för tillämpningen av denna förordning:Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/ 40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/ EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962 av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster.4 a §4 a §Trafikverket ska efter ansökan utse prioriterade zoner enligt artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.5 §5 §Trafikverket ska fullgöra de uppgifter som åligger Sverige i fråga om åtkomstpunkter enligtartikel 5.2 och 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/ 2013,artikel 7.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,artikel 3.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.6 §6 §Transportstyrelsen ska vara behörigt nationellt organ enligtartikel 8.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,artikel 9.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,artikel 11.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.7 §7 §Transportstyrelsen ska löpande informera och tillhandahålla Europeiska kommissionen de uppgifter som åligger Sverige enligtartikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/2013,artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013,artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.8 §8 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 885/ 2013, av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 886/2013 och av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/962.Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)