Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:707 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353. föreskrivs att 2 kap. 9 § och 3 kap. 12 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska ha följande lydelse.2 kap.9 §9 §Med finansiellt företag avses i 7 och 8 §§ett svenskt företag som ära) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,b) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,c) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,d) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, e) försäkringsföretag som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043),f) kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,g) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, ellerh) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, ochett utländskt företag som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som, efter tillstånd från Finansinspektionen, från filial i Sverige driver motsvarande verksamhet som ett företag som avses i 1.3 kap.12 §12 §I 22 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att besluta om handelsstopp.Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDMalin Alpen(Finansdepartementet)