Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1253 Utkom från trycket den 15 december 2017Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;utfärdad den 23 november 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder dels att 1 kap. 20–23 §§, 3 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 2, 10 och 15 §§, 10 kap. 6 §, 12 kap. 2 och 5 §§ och bilaga 1 och 3 ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 a § och 8 kap. 24 a § av följande lydelse.1 kap.6 a §6 a §Den myndighet som beslutar om stöd får ställa som villkor för stödet att stödmottagaren har den offentliga finansiering som behövs när en sådan ytterligare finansiering är en förutsättning för att stödet ska kunna lämnas.20 §20 § Senaste lydelse 2016:16. Jordbruksverket prövar ansökningar om stöd, åtaganden och utbetalning av stöd enligt 8 kap. 28 och 32 §§ och 11 kap. samt om stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) enligt 12 kap. 5 §.Jordbruksverket prövar även ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 3 kap., 6 kap. och 12 kap. 1–4 §§ i ärenden där det med hänsyn till åtgärdernas omfattning, karaktär eller av administrativa skäl är lämpligt att prövningen sker samlat.21 §21 §Skogsstyrelsen prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd enligt 7 kap. och enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§ när det gäller skogsbruk, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.22 §22 § Senaste lydelse 2016:16. Sametinget prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd när det gäller stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv enligt 3 kap., 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2 och 5 §§, 6 kap. 2, 8, 9, 13, 15 och 19 §§ samt 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.23 §23 §Tillväxtverket prövar ansökningar om stöd och utbetalning av stöd för lokal serviceutveckling enligt 3 kap. och 12 kap. 1–4 §§, om inte något annat följer av 20 § andra stycket.3 kap.3 §3 §För rådgivningstjänster inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b samt för tvärvillkors- och förgröningsrådgivning inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i artikel 5 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den som tar emot rådgivningen betala 30 procent av det upphandlade priset eller stödmyndighetens motsvarande kostnader i de fall myndigheten genomför rådgivningen i egen regi.För rådgivningstjänster för energieffektiviseringsrådgivning inom fokusområde 5 c i samma artikel ska den som tar emot rådgivningen betala 10 procent av det upphandlade priset eller stödmyndighetens motsvarande kostnader i de fall myndigheten genomför rådgivningen i egen regi.För andra rådgivningstjänster inom fokusområde 4, 5 c och 5 d i samma artikel får en avgift tas ut för tjänsterna.4 §4 §För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 2 a, 3 a, 6 a och 6 b ska en deltagaravgift om lägst 500 kronor tas ut.För stöd till kompetensutveckling inom fokusområde 4, 5 c och 5 d får en deltagaravgift tas ut.6 kap.2 §2 §Stöd får lämnas för investeringar i småskalig infrastruktur med 90 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i andra stycket, 3 § och i bilaga 1.Stöd enligt första stycket lämnas endast om de stödberättigande utgifterna enligt ansökan understiger 200 000 euro.10 §10 §När det gäller stöd till kommersiell service får stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande utgifterna eller med 90 procent av dessa om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl för att stöd ska få lämnas med 90 procent är att stödet gällerinvesteringar i förbättrad tillgänglighet,investeringar vid nystart av nedlagd butik,investeringar för bättre miljö och klimat som exempelvis energieffektivisering,investeringar som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med andra grundläggande servicefunktioner, ellerinvesteringar som ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen och görs i ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel.En ersättningsinvestering för kyl- och frysutrustning får inte lämnas med 90 procent om den inte kan motiveras utifrån första stycket 1–4.15 §15 §Stöd får lämnas till utveckling av natur- och kulturmiljöer med 50, 90 och 100 procent av de stödberättigande utgifterna och inom de ramar som anges i bilaga 1.8 kap.24 a §24 a §Den som söker stöd ska äga eller arrendera marken eller ha ett nyttjanderättsavtal med markägaren.Marken ska vara jordbruksmark av ägoslaget åkermark.10 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2016:16. För att jordbrukarens areal med grovfodergrödor ska ingå i typ 1, 2 eller 3 ska lantbrukaren sköta all sin areal med grovfodergrödor genom att för varje hektar ha djurhållning av minst följande djurenheter av tackor, getter av honkön samt nötkreatur som är äldre än sex månader:
Område
Typ 1
Typ 2
Typ 3
1–5 
0,65 
0,3 
0,1 
6–12 
0,4 
0,1 
Lantbrukarens hela areal med grovfodergrödor ingår i antingen typ 1, 2 eller 3, beroende på vilken som motsvarar högst krav och som lantbrukaren uppfyller kravet för. Uppfylls inte kravet för typ 3 ingår hela arealen med grovfodergrödor i typ 5. En lantbrukare har aldrig foderareal i mer än en typ av jordbruk.12 kap.2 §2 §Stöd får lämnas med minst 70 och högst 100 procent av de stödberättigande utgifterna och i enlighet med bilaga 1.Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara samma som om investeringen sökts enligt 4, 5 eller 6 kap. För övriga delar i projektet lämnas stöd med 100 procent av de stödberättigande utgifterna.5 §5 §För stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) gäller att innovationsgruppen ska ha ett samarbetsavtal om det inte är obehövligt att gruppen har ett sådant avtal.Bilaga 1Senaste lydelse 2017:243.
Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)  
Engångsröjning av betesmark  
Ersättningsnivå 
5 000 kr/ha 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Reglerbar dränering  
Ersättningsnivå 
8 000 kr/brunn 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
8 000 
Stängsel mot rovdjur  
Ersättningsnivå 
50 kr/m 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Förädlingsstöd  
Ersättning av utgift (%) 
401  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
600 000–4 000 0002  
Investeringar i jordbruk  
Ersättning av utgift (%) 
401, 4  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
50 0005, 100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 000–7 000 0002 100 0003  
1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent. 2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. 3 Stöd till renvaktarstugor. 4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare 10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets konkurrenskraft. 5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.
Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)  
Skapa och utveckla annan verksamhet än jordbruk  
Ersättning av utgift (%) 
40 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå 
Förnybar energi: 1 000 000 kr– 200 000 euro1 Gödselbaserad biogas: 40 000 000 kr Jobbskapande: 600 000 kr–200 000 euro1  
1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan.
Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden (6 kap.)  
Bredband  
Ersättning av utgift (%) 
40–901  
 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
 
Högsta ersättningsnivå 
10 000 000 euro/projekt 
Infrastruktur för rekreation och turistinformation  
Ersättning av utgift (%) 
902  
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Service och fritid på landsbygden  
Ersättning av utgift (%) 
90, 50 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 0004, 50 000, 30 0003  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
600 000–4 000 0005  
Småskalig infrastruktur  
Ersättning av utgift (%) 
90 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
100 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Utveckling av natur- och kulturvärden  
Ersättning av utgift (%) 
1006,7, 908, 508  
 
Lägsta stödberättigande utgifter (kr) 
30 000, 50 0009  
 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
Våtmarker och dammar: 200 000 kr/ha (400 000 kr/ha)10  
 
 
Tvåstegsdiken: 1 000 kr/m 
 
 
Högsta belopp per projekt: 
 
 
Återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet, 250 000 kr 
 
 
Övriga miljöinvesteringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (fokusområde 4 a, 4b, och 4 c), 15 000 00011  
 
 
Investeringar inom utveckling av natur- och kulturvärden (6b), – 
1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna ändras. 2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark beräknas utifrån enhetskostnad enligt föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§. 3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, försäljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt priorite-rad i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investeringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat. 4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. 5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En stödmottagare kan sammanlagt endast få stöd upp till det högsta stödbeloppet inom en period av tre år. Detta gäller per delåtgärd och fokusområde och tiden räknas från den först inkomna ansökan. 6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, tvåstegsdiken och förbättrad vattenkvalitet). 7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt nationellt offentligt stöd. 8 Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör. 9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader. 10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha. 11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner.
Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars livskraft (7 kap.)  
Skogens miljövärden  
Ersättningsnivå 
Naturvårdsbränning: 28 000 kr/bränning, 9 000 kr/ha 
 
 
Rensa stenmur: 8,50 kr/m 
 
 
Rensa kulturmiljöer: 1 300 kr/st 
 
 
Gallra fram ädellöv- och lövrik skog: 9 000 kr/ha 
 
 
Sköta natur- och kulturmiljöer i skog: 9 000 kr/ha 
 
 
Skapa våtmark i skog: 15 000 kr/ha 
 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
5 000 
 
Högsta ersättningsnivå 
60 000 0001  
Återställande av skadad skog  
Ersättning av utgift (%) 
100 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
50 000 
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 60 miljoner kronor.
Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)  
Betesmarker och slåtterängar  
Markklass  
Ersättningsnivå 1  
Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel 
1 000 kr/ha 
Betesmarker med särskild skötsel 
2 800 kr/ha 
Slåtterängar med särskild skötsel 
4 500 kr/ha 
Alvarbete 
1 000 kr/ha 
Skogsbete 
2 500 kr/ha 
Gräsfattiga marker 
1 700 kr/ha 
Mosaikbetesmarker 
1 700 kr/ha 
Betesmarker och slåtterängar – Kompletterande insatser  
Komplement  
Ersättningsnivå 1  
Efterbete 
700 kr/ha 
Lövtäkt 
100 kr/ha2  
Bränning 
800 kr/ha 
Höhantering 
1 700 kr/ha 
Lieslåtter 
7 000 kr/ha 
Svårtillgängliga platser 
1 000 kr/ha 
Fäbodar  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå 3  
Fäbod i bruk: Huvudfäbod 
3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk består av 6 hektar 
Fäbod i bruk: Kompletterande 
500 kr/ha, där en kompletterande fäbod består av 6 hektar 
Fäbodbete 
1 000 kr/ha 
Komplement särskild skötsel av fäbodbete 
1 200 kr/ha 
Hotade husdjursraser  
Djurslag  
Ersättningsnivå 3  
Getter 
1 450 kr/djurenhet 
Svin 
2 050 kr/djurenhet 
Nöt 
1 450 kr/djurenhet 
Får 
1 450 kr/djurenhet 
Minskat kväveläckage  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå 3  
Fånggröda 
1 100 kr/ha 
Vårbearbetning 
600 kr/ha 
Lantrasföreningar  
Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter. 
Restaurering av betesmarker och slåtterängar  
Ersättningsnivå3  
3 600 kr/ha 
Skyddszoner 
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå 3  
Skyddszon mot vattendrag 
3 000 kr/ha 
Anpassade skyddszoner 
3 000 kr/ha 
Skötsel av våtmarker och dammar  
Delåtgärdens delar  
Ersättningsnivå 3  
Skötsel av våtmarker och dammar 
4 000 kr/ha 
Markersättning i hela landet utom Götalands Södra Slättbygder, åkermark 
1 000 kr/ha 
Markersättning i Götalands Södra Slättbygder, åkermark 
3 000 kr/ha 
Vallodling  
Ersättningsnivå 3  
500 kr/ha 
1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut. 2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar. 3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.
Ekologiskt jordbruk (9 kap.)  
Ekologisk produktion  
Produktionskategori  
Ersättningsnivå 1  
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark) 
1 500 kr/ha 
Potatis och grönsaker 
5 000 kr/ha 
Frukt och bär 
7 500 kr/ha 
Djurersättning 
1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet 
Omställning till ekologisk produktion  
Produktionskategori  
Ersättningsnivå 1  
Spannmål/oljeväxter/proteingrödor m.m. (ej vallodling på åkermark) 
1 500 kr/ha 
Potatis och grönsaker 
5 000 kr/ha 
Frukt och bär 
7 500 kr/ha 
Djurersättning 
1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar åkermark motsvarar 1 djurenhet. 800 kr/ha betesmark, där 2 hektar betesmark motsvarar 1 djurenhet 
1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.
Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar (10 kap.)  
Kompensationsstöd i bergsområden 1, 2, 3, 4  
Område/Jordbrukstyp  
1  
2  
3  
4  
5  
 
Jordbruk med betesdjur och fodergrödor på åkermark 
Jordbruk med betesdjur och naturbetesmark 
Jordbruk med betesdjur och andra mycket extensiva naturbetesmarker 
Jordbruk med växtodling 
Extensivt jordbruk 
5 400 
2 600 
1 000 
1 200 
400 
4 100 
2 300 
1 000 
1 200 
300 
3 900 
2 100 
800 
1 200 
250 
3 300 
1 700 
700 
1 200 
250 
3 000 
1 500 
600 
1 200 
250 
Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar 1, 2, 3  
Område/Jordbrukstyp  
1  
2  
3  
4  
5  
2 100 
1 000 
300 
800 
1 600 
700 
250 
800 
1 200 
600 
250 
600 
800 
400 
700 
10 
600 
300 
800 
Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar 1, 2, 3  
Område/Jordbrukstyp  
1  
2  
3  
4  
5  
11 
1 000 
400 
800 
12 
1 600 
500 
700 
1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut. 2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar. 3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. 4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kronor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.
Djurens välbefinnande (11 kap.)  
Extra djuromsorg får  
Ersättningsnivå 
2 000 kr/DE 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Extra djuromsorg suggor  
Ersättningsnivå 
2 000 kr/DE 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Utökad klövhälsovård för mjölkkor  
Ersättningsnivå 
220 kr/DE 
Lägsta ersättningsnivå (kr) 
1 000 
Samarbete (12 kap.)  
Pilotprojekt  
Ersättning av utgift (%) 
701, 902, 100 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 30 0003  
Högsta ersättningsnivå 
– 
Innovationsgrupper och innovationsprojekt (EIP)  
Ersättning av utgift (%) 
1004  
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 50 0005, 30 0003  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Miljö och klimat  
Ersättning av utgift (%) 
706, 907, 100 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 50 0008, 30 0003  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Korta leveranskedjor och lokala marknader  
Ersättning av utgift (%) 
90 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 30 0003  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
Diversifiering  
Ersättning av utgift (%) 
90 
Lägsta stödberättigande utgift (kr) 
100 000, 30 0003  
Högsta ersättningsnivå (kr) 
– 
1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen, ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag i livsmedelskedjan. 2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1). 3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livsmiljö). 4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investeringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7. 5 Bildande av innovationsgrupper. 6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen. 7 Projekt inom miljö. 8 Projekt inom området människors livsmiljö.Bilaga 3 Möjliga kombinationer av insatser – arealbaserade ersättningar
 
Betesmarker och slåtterängar
Fäbodar
Restaurering av betesmarker och slåtterängar
Vallodling
Skötsel av våtmarker och dammar
Minskat kväveläckage
Skyddszoner
Omställning till ekologisk produktion – växt
Ekologisk produktion – växt
Betesmarker och slåtterängar 
– 
# betesmark * övrig mark 
Fäbodar 
– 
Restaurering av betesmarker och slåtterängar 
– 
Vallodling 
– 
¤ vårbearbetning * övrig mark 
¤ 
¤ 
Skötsel av våtmarker och dammar 
# betesmark * övrig mark 
– 
Minskat kväveläckage 
¤ vårbearbetning * övrig mark 
– 
¤ 
¤ 
Skyddszoner 
– 
Omställning till ekologisk produktion – växt 
¤ 
¤ 
– 
Ekologisk produktion – växt 
¤ 
¤ 
– 
* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark¤ Insatserna kan kombineras på samma mark# Insatserna kan kombineras på samma mark, under förutsättning att länsstyrelsen bedömer det lämpligt utifrån syftet med båda ersättningarna– Insatserna är inte möjliga att kombineras Möjliga kombinationer av insatser – djurbaserade ersättningar
 
Omställning till ekologisk produktion – djur
Ekologisk produktion – djur
Hotade husdjursraser
Extra djuromsorg för suggor
Utökad klövhälsovård för mjölkkor
Extra djuromsorg för får
Omställning till ekologisk produktion – djur 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
¤ 
Ekologisk produktion – djur 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
¤ 
Hotade husdjursraser 
¤ 
¤ 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
Extra djuromsorg för suggor 
¤ 
¤ 
¤ 
– 
Utökad klövhälsovård för mjölkkor 
¤ 
¤ 
¤ 
– 
Extra djuromsorg för får 
¤ 
¤ 
¤ 
– 
* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma djur¤ Insatserna kan kombineras på samma djur– Insatserna är inte möjliga att kombineraDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTJacob Wichmann(Näringsdepartementet)