Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1247 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbeteUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392. föreskrivs att 6 kap. 2 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONIda Wettervik(Justitiedepartementet)