Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1320 Publicerad den 29 juni 2018Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbeteUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen. att 2 kap. 2 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.2 kap.2 §2 §Övervakningen av en misstänkt gärningsman får fortsätta utan föregående samtycke, om saken är så brådskande att samtycke inte kan inhämtas i förväg och den utländska utredningen avser misstanke om sådana brott som sägs i artikel 40.7 i Schengenkonventionen, nämligenmord,dråp,grovt sexualbrott,mordbrand,penningförfalskning och förfalskning av betalningsmedel,grov stöld,grovt häleri,penningtvätt,grovt bedrägeri,utpressning,människorov och tagande av gisslan,olaglig människohandel,människosmuggling,olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen,brott mot lagbestämmelser angående vapen och sprängämnen,ödeläggelse genom användande av sprängämnen,olaglig transport av giftigt och skadligt avfall,olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen,sådan brottslighet som avses i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF av den 21 december 1998 om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott, ochterroristbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.För att övervakningen ska få fortsätta krävs också att överskridandet av gränsen anmäls till en behörig svensk myndighet så snart det är möjligt och att den utländska myndigheten utan dröjsmål begär bistånd i utredningen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)