Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:1873 Publicerad den 29 november 2018Förordning om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)Utfärdad den 22 november 2018Regeringen föreskriver att 9 och 17 §§ havsplaneringsförordningen (2015:400) ska ha följande lydelse.9 §9 §Havs- och vattenmyndigheten ska ge de kommuner och landsting som kan beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala förutsättningar och behov.17 §17 §När Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till föreskrifter ska den samverka med de berörda myndigheter som avses i 5 § och med berörda kommuner och landsting.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)