Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:20 Publicerad den 20 februari 2019Förordning om ändring i förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressenUtfärdad den 14 februari 2019Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen ska ha följande lydelse.4 §4 §Rådet ska senast den 1 september vart tredje år lämna en rapport till regeringen om skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits dels för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel, dels för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska det också redovisas hur rådets arbete utvecklats och hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre kommande åren.Denna förordning träder i kraft den 14 mars 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMikael Kullberg(Justitiedepartementet)