Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:239 Publicerad den 10 maj 2019Lag om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationerUtfärdad den 2 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184. föreskrivs i fråga om lagen (2015:417) om arv i internationella situationer dels att 3 kap. 8–10 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 3 kap. 8 § ska utgå, dels att nuvarande 3 kap. 11 § ska betecknas 3 kap. 8 §, dels att 1 kap. 2 § och den nya 3 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska sättas närmast före 3 kap. 8 §.1 kap.2 §2 §I 3 kap. finns bestämmelser som delvis införlivar konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning (den nordiska arvskonventionen).3 kap.8 §8 §I fråga om erkännande och verkställighet av dom eller förlikning från Danmark, Finland, Island eller Norge om rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder finns bestämmelser i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område. Om den lagen inte är tillämplig, ska 4 kap. tillämpas, under förutsättning att något annat inte följer av arvsförordningen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)