Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:380 Publicerad den 7 juni 2019Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbeteUtfärdad den 29 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. föreskrivs att 7 kap. 5 § och 8 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.7 kap.5 §5 §I vägtrafikdatalagen (2019:369) finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet till uppgifter i vägtrafikregistret.8 kap.1 §1 §I vägtrafikdatalagen (2019:369) finns bestämmelser om möjlighet att medge ett utländskt kontaktställe direktåtkomst enligt CBE-direktivet till uppgifter i vägtrafikregistret.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGIda Wettervik(Justitiedepartementet)