Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2019:1107 Publicerad den 3 december 2019Förordning om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)Utfärdad den 28 november 2019Regeringen föreskriver att 9 och 17 §§ havsplaneringsförordningen (2015:400) ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2018:1873. Havs- och vattenmyndigheten ska ge de kommuner och regioner som kan beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i förslagsarbetet så att hänsyn kan tas till lokala och regionala förutsättningar och behov.17 §17 § Senaste lydelse 2018:1873. När Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till föreskrifter ska den samverka med de berörda myndigheter som avses i 5 § och med berörda kommuner och regioner.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)