Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1185 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbeteUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44. föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete ska ha följande lydelse.6 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2018:1714. Om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till lagen gäller brottsdatalagen (2018:1177) och följande författningar för respektive myndighet för behandling av personuppgifter vid internationellt polisiärt samarbete:lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, ellerlagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGPeter Lindström(Justitiedepartementet)