EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål F-82/15: Personaldomstolens dom av den 21 juli 2016 – De Nicola mot EIB (Personalmål — EIB:s personal — Sjukförsäkring — Vägran att ersätta vårdkostnader — Laserbehandling — Behandlingen var inte vetenskapligt giltig — Förfarande för utseende av en oberoende läkare — Behörigt läkarförbund — Yttrande från den oberoende läkaren — Omfattning av domstolsprövningen — Skäl till nekad ersättning — Interna sjukförsäkringsbestämmelser — Syftet med laserbehandlingen — Smärtlindrande verkan — Förhandstillstånd från förtroendeläkaren — Materiell skada — Förhastade slutsatser — Ideell skada — Ej angivet belopp — Avvisning)

CELEX62015FA0082

Mål F-130/14: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 juli 2016 – Earlie mot parlamentet (Personalmål — Tjänsteman — Tidigare tjänsteman — Avdrag som görs på pension — Underhåll till förmån för den tidigare tjänstemannens före detta hustru — Beslut om utmätning som fattats av en nationell domstol — Upphävande av utmätningsbeslutet — Nytt beslut i vilket den tidigare tjänstemannen förpliktas att instruera parlamentet att utbetala underhållet till den före detta hustrun — Den tidigare tjänstemannens rättsenliga instruktioner — Den tidigare tjänstemannens äldre instruktioner som syftade till att få utbetalningarna till hans före detta hustru att upphöra — Parlamentets vägran att utföra instruktionerna — Familjerätt — Den nationella domstolens exklusiva behörighet — Skyldighet till lojalt samarbete)

CELEX62014FA0130

Mål T-219/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Ferracci mot kommissionen (Statligt stöd — Kommunal skatt på fast egendom — Undantag för icke-kommersiella enheter som bedriver vissa typer av verksamheter — Konsoliderad lag om inkomstskatt — Undantag från den kommunala skatten — Beslut som delvis slår fast att det inte föreligger något statligt stöd och delvis förklarar stödet oförenligt med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Författning som inte innehåller verkställighetsbestämmelser — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Absolut omöjligt att återfå stödet — Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999 — Motiveringsskyldighet)

CELEX62013TA0219

Mål T-220/13: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori mot kommissionen (Statligt stöd — Kommunal skatt på fast egendom — Undantag för icke-kommersiella enheter som bedriver vissa typer av verksamheter — Konsoliderad lag om inkomstskatt — Undantag från den kommunala skatten — Beslut som delvis slår fast att det inte föreligger något statligt stöd och delvis förklarar stödet oförenligt med den inre marknaden — Talan om ogiltigförklaring — Författning som inte innehåller verkställighetsbestämmelser — Villkoret direkt berörd — Upptagande till sakprövning — Absolut omöjligt att återfå stödet — Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999 — Motiveringsskyldighet)

CELEX62013TA0220

Mål T-348/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Yanukovych mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har tagits upp i förteckningen — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Maktmissbruk — Underlåtenhet att iaktta kriterierna för upptagande i förteckningen — Uppenbart oriktig bedömning — Rätt till egendom)

CELEX62014TA0348

Mål T-340/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Klyuyev mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har upptagits i förteckningen — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Kriterierna för uppförande i förteckningen har inte iakttagits — Uppenbart oriktig bedömning — Rätt till egendom — Rätt till skydd för sitt anseende)

CELEX62014TA0340

Mål T-346/14: Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Yanukovych mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina — Frysning av tillgångar — Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser — Sökandens namn har upptagits i förteckningen — Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet — Rättslig grund — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Maktmissbruk — Kriterierna för upptagande i förteckningen har inte iakttagits — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till egendom)

CELEX62014TA0346

Förenade målen C-14/15 och C-116/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 september 2016 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Automatiskt utbyte av uppgifter — Fordonsregister — Fingeravtrycksuppgifter — Tillämpliga bestämmelser efter Lissabonfördragets ikraftträdande — Övergångsbestämmelser — Härledd rättslig grund — Åtskillnad mellan lagstiftningsakter och genomförandeåtgärder — Samråd med Europaparlamentet — Initiativ från en medlemsstat eller Europeiska kommissionen — Omröstningsbestämmelser)

CELEX62015CA0014