EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-572/15: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 5 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Riigikohus – Estland) – F. Hoffmann-La Roche AG mot Accord Healthcare OÜ (Begäran om förhandsavgörande — Industriell och kommersiell äganderätt — Patent — Tilläggsskydd — Förordning (EG) nr 469/2009 — Artikel 21.2 — Övergångsbestämmelser — Tilläggsskydd som lämnats i enlighet med den nationella lagstiftningen i en medlemsstat före dess anslutning till Europeiska unionen — Tolkning av artikel 21.2 — Tilläggsskyddets giltighetstid — Giltigheten av artikel 21.2 — Anpassning av sekundärrätten som följer direkt av anslutningsakten — Domstolen saknar behörighet)

CELEX62015CA0572

P7_TA(2013)0520 Programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 december 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020 (COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD)) P7_TC1-COD(2011)0344 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020

CELEX52013AP0520

Mål C-135/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 oktober 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht – Tyskland) – Republik Griechenland mot Grigorios Nikiforidis (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Tillämplig lag på anställningsavtal — Förordning (EG) nr 593/2008 — Artikel 28 — Tillämpning i tiden — Artikel 9 — Begreppet ”internationellt tvingande regler” — Tillämpning av internationellt tvingande regler från andra medlemsstater än domstolslandet — Lagstiftning i en medlemsstat som föreskriver att lönerna ska sänkas i den offentliga sektorn till följd av en budgetkris — Skyldighet till lojalt samarbete)

CELEX62015CA0135

Mål T-279/11: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Jordbruk — Socker — Undantagsåtgärder — Försörjningsbehoven på unionsmarknaden — Regleringsåret 2010/2011 — Rättsregel som syftar till att ge rättigheter till enskilda — Tillräckligt klar överträdelse — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet — Berättigade förväntningar — Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed)

CELEX62011TA0279_01

Mål T-727/15: Tribunalens dom av den 23 januari 2017 – Justice & Environment mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende ett fördragsbrottsförfarande som kommissionen inlett gentemot Republiken Tjeckien — Nekad tillgång — Undantag till skydd för inspektioner, utredningar och revisioner — Allmän presumtion — Övervägande allmänintresse — Århuskonventionen — Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna)

CELEX62015TA0727