EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-327/18 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irland) – Irland) – Verkställighet av europeiska arresteringsorder som utfärdats för R O (Begäran om förhandsavgörande — Brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Skäl för att vägra verkställighet — Artikel 50 FEU — Arresteringsorder som utfärdats av de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat som inlett förfarandet för utträde ur Europeiska unionen — Osäkerhet beträffande de regler som ska gälla för förbindelserna mellan denna medlemsstat och unionen efter utträdet)

CELEX62018CA0327

Mål C-93/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 november 2018 – Europeiska kommissionen mot Grekland (Fördragsbrott — Statligt stöd — Stöd som förklarats rättstridigt och oförenligt med den inre marknaden — Skyldighet att återkräva stöd — Dom genom vilken domstolen har fastställt ett fördragsbrott — Företag som bedriver såväl civil som militär verksamhet — Underlåtelse att genomföra — Medlemsstatens väsentliga säkerhetsintressen — Artikel 346.1 b FEUF — Ekonomiska påföljder — Löpande vite — Schablonbelopp — Betalningsförmåga — Faktor ”n” — Faktorer som ligger till grund för bedömningen av betalningsförmågan — Bruttonationalprodukt — Viktning av medlemsstaters röster i Europeiska unionens råd — Ny röstregel i rådet)

CELEX62017CA0093

Mål C-18/17: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 november 2018 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, m.fl. mot Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Begäran om förhandsavgörande — Anslutning av nya medlemsstater — Republiken Kroatien — Övergångsåtgärder — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 96/71/EG — Utstationering av arbetstagare — Kroatiska medborgare och tredjelandsmedborgare som utstationeras i Österrike via ett företag etablerat i Italien)

CELEX62017CA0018

Mål T-458/17: Tribunalens dom av den 26 november 2018 – Shindler m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Institutionell rätt — Förenade kungarikets utträde ur EU — Avtal om fastställande av villkoren för utträde — Artikel 50 FEU — Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade kungariket om ingående av det avtalet — Medborgare i Förenade kungariket medborgare som är bosatta i en annan EU-medlemsstat — Förberedande rättsakt — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

CELEX62017TA0458

Mål T-419/18 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 oktober 2018 – Crédit agricole och Crédit agricole Corporate and Investment Bank mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Avslag på begäran om konfidentiell behandling av vissa uppgifter i ett beslut där en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Principen om oskuldspresumtion — Interimistiskt yrkande — Fumus boni juris föreligger inte)

CELEX62018TB0419

Mål C-661/17: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 januari 2019 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irland) – M.A., S.A., A.Z. mot The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irland (Begäran om förhandsavgörande — Asylpolitik — Kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd — Förordning (EU) nr 604/2013 — Diskretionär bedömning — Bedömningskriterier)

CELEX62017CA0661

Mål T-464/17: Tribunalens dom av den 14 december 2018 – TP mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Lön — Avdrag på lön — Underhåll beviljat av en nationell domstol i ett förfarande om äktenskapsskillnad — Lojalt samarbete med nationella domstolar — Normbunden behörighet — Artikel 24 i tjänsteföreskrifterna — Den europeiska kodexen för god förvaltningssed — Regeln om överensstämmelse — Rättshandling som går någon emot — Begäran om ersättning — Iakttagande av det administrativa förfarandet)

CELEX62017TA0464

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006 om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk (även veterinär och fytosanitär lagstiftning), transportpolitik, beskattning, statistik, energi, miljö, samarbete i rättsliga och inrikes frågor, tullunion, yttre förbindelser, den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och institutioner, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

CELEX02006R1791-20181218

Rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut på områdena fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, transeuropeiska nät, rättsväsende och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, miljö, tullunion, yttre förbindelser, utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt institutioner, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning

CELEX02013R0517-20181218