EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-192/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 november 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen (Fördragsbrott – Artikel 19.1 andra stycket FEU – Rättsstatsprincipen – Effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten – Principerna om domares oavsättlighet och oavhängighet – Sänkning av pensionsåldern för domare vid de allmänna domstolarna i Polen – Möjlighet att fortsätta tjänstgöringen som domare efter att den nyligen fastställda pensionsåldern uppnåtts under förutsättning att justitieministern lämnar sitt samtycke – Artikel 157 FEUF – Direktiv 2006/54/EG – Artiklarna 5 a och 9.1 f – Förbud mot diskriminering på grund av kön i fråga om lön, anställning och arbete – Införande av olika pensionsåldrar för kvinnor och män som tjänstgör som domare vid de allmänna domstolarna i Polen och vid Sąd Najwyższy (Högsta domstolen, Polen) samt som åklagare vid åklagarmyndigheten i Polen)

CELEX62018CA0192

Förenade målen C-585/18, C-624/8 och C-625/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy, Polen) – Krajowa Rada Sądownictwa (C-585/18) och CP (C-624/18), DO (C-625/18) mot Sąd Najwyższy (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2000/78/EG – Likabehandling i arbetslivet – Förbud mot diskriminering på grund av ålder – Sänkning av pensionsåldern för domare vid Sąd Najwyższy (Högsta domstolen, Polen) – Artikel 9.1 – Rätt till rättsmedel – Artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Effektivt domstolsskydd – Principen om domares oavhängighet – Inrättande av en ny avdelning inom Sąd Najwyższy (Högsta domstolen), med behörighet att bland annat handlägga mål angående pensionering av domare vid nämnda domstol – Avdelning som är sammansatt av domare som nyligen tillsatts av Republiken Polens president på förslag av Nationella domstolsrådet – Nationella domstolsrådets oavhängighet – Befogenhet att underlåta att tillämpa nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten – Unionsrättens företräde)

CELEX62018CA0585