EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-327/18 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 september 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irland) – Irland) – Verkställighet av europeiska arresteringsorder som utfärdats för R O (Begäran om förhandsavgörande — Brådskande mål om förhandsavgörande — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Europeisk arresteringsorder — Rambeslut 2002/584/RIF — Skäl för att vägra verkställighet — Artikel 50 FEU — Arresteringsorder som utfärdats av de rättsliga myndigheterna i en medlemsstat som inlett förfarandet för utträde ur Europeiska unionen — Osäkerhet beträffande de regler som ska gälla för förbindelserna mellan denna medlemsstat och unionen efter utträdet)

CELEX62018CA0327