EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013 om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster, bolagsrätt, konkurrenspolitik, jordbruk, livsmedelssäkerhet och veterinära och fytosanitära frågor, fiske, transportpolitik, energi, beskattning, statistik, socialpolitik och sysselsättning, miljö, tullunion, yttre förbindelser samt den gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken med anledning av Kroatiens anslutning

CELEX32013R0519