EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Förenade målen C-192/95 till C-218/95: Société Comateb (C-192/95), Société Panigua (C-193/95), Société Edouard et fils (C-194/95), Société de distribution de vins et liqueurs (C-195/95), Etablissements André Haan (C-196/95), Société Diffusion générale de quincaillerie (C-197/95), Société Diffusion générale (C-198/95), Société Cama Renault (C-199/95), Scp Ovide et Dorville (C-200/95), Société Ducros Guadeloupe (C-201/95), Société Comptoir commercial Caraïbes (C-202/95), Société Giafa (C-203/95), Société LVS (C-204/95), Société Catherine et Jean-Claude Tabar Nouval (C-205/95), Société L'Heure et L'Or (C-206/95), Société Général bazar bricolage (C-207/95), Société Grain d'or (C-208/95), Société Cash Service (C-209/95), Etablissements Efira (C-210/95), Société Farandole (C-211/95), Société Carat (C-212/95), Société Rio (C-213/95), Société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM) (C-214/95), Martinique automobiles SA (C-215/95), Socovi SARL (C-216/95), Etablissements Gabriel Vangour et Cie SARL (C-217/95), Simat Guadeloupe SARL (C-218/95) mot Directeur général des douanes et droits indirects. Domstolens dom den 14 januari 1997.

CELEX61995CJ0192

Förenade målen C-22/08 och C-23/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Nürnberg — Tyskland) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08) mot Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Unionsmedborgarskap — Fri rörlighet för personer — Artiklarna 12 EG och 39 EG — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 24.2 — Bedömning av giltigheten — Medborgare i en medlemsstat — Yrkesverksamhet i en annan medlemsstat — Ersättningsnivån och verksamhetens varaktighet — Bibehållande av ställningen som arbetstagare — Rätt att uppbära förmåner för arbetssökande)

CELEX62008CA0022

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 mars 2010 (begäran om förhandsavgörande från Giudice di pace di Ischia — Italien) — Rosalba Alassini (C-317/08) och Filomena Califano mot Wind SpA (C-318/08) och Lucia Anna Giorgia Iacono mot Telecom Italia SpA (C-319/08) samt Multiservice Srl mot Telecom Italia SpA (C-320/08) (De förenade målen C-317/08–C-320/08) (Begäran om förhandsavgörande — Principen om ett effektivt domstolsskydd — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/22/EG — Samhällsomfattande tjänster — Tvister mellan slutanvändare och leverantörer — Obligatoriskt försök att nå förlikning utanför domstol)

CELEX62008CA0317