EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

CELEX52005PC0250

Förenade målen C-293/12 och C-594/12: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 april 2014 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irland, Österrike)– Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl m.fl. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland och the Attorney General (Elektronisk kommunikation — Direktiv 2006/24/EG — Allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät — Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av sådana tjänster — Giltighet — Artiklarna 7, 8 och 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

CELEX62012CA0293

Mål C-195/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Cour constitutionelle — Belgien) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA mot Région walonne (Direktiv 2004/8/EG — Tillämpningsområde — Kraftvärme och högeffektiv kraftvärme — Artikel 7 — Regionalt stödsystem enligt vilket gröna certifikat kan beviljas kraftvärmeanläggningar — Kraftvärmeanläggningar som huvudsakligen återvinner annan biomassa än trä eller träavfall beviljas ett högre antal gröna certifikat — Likhetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen — Artiklarna 20 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna)

CELEX62012CA0195