EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-417/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Corte suprema di cassazione — Italien) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate mot 3M Italia SpA (Direkt beskattning — Avgörande av pågående förfaranden inför högsta domstolsinstansen i skattemål — Rättsmissbruk — Artikel 4.3 FEU — Friheter som garanteras i fördraget — Icke-diskrimineringsprincipen — Statligt stöd — Skyldighet att säkerställa en effektiv tillämpning av unionsrätten)

CELEX62010CA0417