EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Förenade målen C-22/08 och C-23/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 juni 2009 (begäran om förhandsavgörande från Sozialgericht Nürnberg — Tyskland) — Athanasios Vatsouras (C-22/08), Josif Koupatantze (C-23/08) mot Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Nürnberg 900 (Unionsmedborgarskap — Fri rörlighet för personer — Artiklarna 12 EG och 39 EG — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 24.2 — Bedömning av giltigheten — Medborgare i en medlemsstat — Yrkesverksamhet i en annan medlemsstat — Ersättningsnivån och verksamhetens varaktighet — Bibehållande av ställningen som arbetstagare — Rätt att uppbära förmåner för arbetssökande)

CELEX62008CA0022

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 18 mars 2010 (begäran om förhandsavgörande från Giudice di pace di Ischia — Italien) — Rosalba Alassini (C-317/08) och Filomena Califano mot Wind SpA (C-318/08) och Lucia Anna Giorgia Iacono mot Telecom Italia SpA (C-319/08) samt Multiservice Srl mot Telecom Italia SpA (C-320/08) (De förenade målen C-317/08–C-320/08) (Begäran om förhandsavgörande — Principen om ett effektivt domstolsskydd — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/22/EG — Samhällsomfattande tjänster — Tvister mellan slutanvändare och leverantörer — Obligatoriskt försök att nå förlikning utanför domstol)

CELEX62008CA0317

Kommissionens yttrande enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna vad gäller tillgången till Schengens informationssystem för de enheter som ansvarar för att utfärda registreringsbevis för fordon i medlemsstaterna med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

CELEX52005PC0250