EU-rättsliga dokument

Allmänna och institutionella bestämmelser

EU rättsområden

Förenade målen C-286/09 och C-287/09: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 9 juli 2010 (begäran om förhandsavgörande från Corte d'appello di Roma — Italien) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09) mot Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Tjänstemän — Avgångspension — Sammanläggning av försäkringsperioder — Artikel 11 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Beaktande av arbete inom Europeiska gemenskaperna — Artikel 10 EG)

CELEX62009CB0286

Förenade målen C-453/03, C-11/04, C-12/04 och C-194/04: The Queen, på begäran av ABNA Ltd m.fl. mot Secretary of State for Health och Food Standards Agency (C-453/03), Fratelli Martini & C. SpA och Cargill Srl mot Ministero delle Politiche Agricole e Forestali m.fl. (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl och Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) mot Ministero delle Politiche Agricole e Forestali m.fl. (C-12/04) och Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) mot Productschap Diervoeder (C-194/04). Domstolens dom (stora avdelningen) den 6 december 2005.

CELEX62003CJ0453

Mål T-56/09 och T-73/09: Tribunalens dom av den 27 mars 2014 – Saint-Gobain Glass France m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Europeiska marknaden för bilglas — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG konstateras — Avtal om uppdelning av marknader och utbyte av kommersiellt känslig information — Förordning (CE) nr 1/2003 — Invändning om rättsstridighet — Böter — Retroaktiv tillämpning av riktlinjer för beräkning av bötesbelopp för år 2006 — Försäljningsvärde — Tilläggsbelopp — Ansvar för överträdelsen — Tak för böterna — Koncernens konsoliderade omsättning)

CELEX62009TA0056