EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

Förenade målen C-159/10 och C-160/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 21 juli 2011 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Tyskland) — Gerhard Fuchs (C-159/10) och Peter Köhler (C-160/10) mot Land Hessen (Direktiv 2000/78/EG — Artikel 6.1 — Förbud mot diskriminering på grund av ålder — Automatisk pensionering av åklagare som uppnått 65 års ålder — Berättigade mål som motiverar särbehandling på grund av ålder — Konsekvens i lagstiftningen)

CELEX62010CA0159