EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

Mål C-177/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 8 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n o 12 de Sevilla — Spanien) — Francisco Javier Rosado Santana mot Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Tillämpning av ramavtalet på offentlig anställning — Icke-diskrimineringsprincipen)

CELEX62010CA0177