EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/212 av den 11 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 för fastställandet av tekniska specifikationer för det elektroniska system som ska registrera och lagra sådana uppgifter om varje insats som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision, inklusive uppgifter om enskilda deltagare i insatser som medfinansieras av ett operativt program II

CELEX32015R0212

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Results of the open method of coordination in the youth field with a special focus on the second cycle (2013-2015) Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Draft 2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018)

CELEX52015SC0168