EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EU) nr 1368/2014 av den 17 december 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av kommissionens förordning (EU) nr 1372/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

CELEX32014R1368

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/212 av den 11 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 för fastställandet av tekniska specifikationer för det elektroniska system som ska registrera och lagra sådana uppgifter om varje insats som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision, inklusive uppgifter om enskilda deltagare i insatser som medfinansieras av ett operativt program II

CELEX32015R0212