EU-rättsliga dokument

Arbets- och socialrätt

EU rättsområden

P7_TA(2014)0124 Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD)) P7_TC1-COD(2012)0295 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

CELEX52014AP0124