EU-rättsliga dokument

Asyl- och invandringspolitik

EU rättsområden

Konvention upprättad på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater - Gemensam förklaring om rätten till asyl - Förklaring av Danmark, Finland och Sverige till artikel 7 i denna konvention - Rådets förklaring om begreppet "medborgare" - Förklaring av Grekland till artikel 5 - Förklaring av Portugal om utlämning som begärs för ett brott som är belagt med ett straff eller en skyddsåtgärd på livstid - Rådets förklaring om uppföljning av konventionen

CELEX41996A1023_02

Schengenregelverket - Avtal om Republiken Österrikes anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken, Konungariket Spanien och Portugisiska republiken samt Hellenska republiken anslutit sig genom avtal undertecknade den 27 november 1990, den 25 juni 1991 respektive den 6 november 1992

CELEX42000A0922_07