EU-rättsliga dokument

Budget och finansiella bestämmelser

EU rättsområden

Mål C-564/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 29 mars 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) — Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mot Pfeifer & Langen KG (Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Skydd av Europeiska unionens finansiella intressen — Artiklarna 3 och 4 — Administrativa åtgärder — Återkrav av förmåner som erhållits på ett otillbörligt sätt — Kompensationsränta och dröjsmålsränta som är förfallen till betalning enligt nationell rätt — Tillämpning av preskriptionsbestämmelserna i förordning nr 2988/95 på indrivning av sådan dröjsmålsränta — Tidpunkt från vilken preskriptionsfristen börjar löpa — Begreppet ”avbrott i verkställighet” — Begreppet ”preskriptionsavbrott” )

CELEX62010CA0564