EU-rättsliga dokument

Budget och finansiella bestämmelser

Yttrande nr 5/2018 (i enlighet med artikel 287.4 och 322.2 i EUF-fördraget) över a) förslaget till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2018) 325 final), b) förslaget till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2018) 326 final), c) förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt (COM(2018) 328 final)

CELEX52018AA0005

Mål T-477/16: Tribunalens dom av den 24 oktober 2018 – Epsilon International mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Avtal som ingåtts inom ramen för Sjunde ramprogrammet för forskning, teknologisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Berättigat intresse av att få saken prövad — Bidragsberättigande kostnader — Avbrutna utbetalningar — Yrkande om ogiltigförklaring — Beslut att registrera sökanden i systemet för tidig upptäckt och uteslutning (Edes) — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

CELEX62016TA0477

Förenade målen C-183/17 P och C-184/17 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 31 januari 2019 – International Management Group mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Utvecklingssamarbete — Genomförande av Europeiska unionens budget genom indirekt förvaltning — Talan om ogiltigförklaring — Upptagande till prövning — Rättsakter mot vilka talan kan väckas — Beslut att tilldela en uppgift avseende genomförande av budgeten till en annan person än den som ursprungligen valdes — Beslut att inte längre tilldela nya uppgifter avseende genomförande av budgeten till den enhet som ursprungligen valdes — Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 — Artikel 43 — Delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012 — Artikel 43 — Begreppet ”internationell organisation” — Villkor — Ersättningskrav)

CELEX62017CA0183