EU-rättsliga dokument

Budget och finansiella bestämmelser

EU rättsområden

Europaparlamentets och rådets beslut nr 258/2013/EU av den 13 mars 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, beslut nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG för att öka medfinansieringssatsen för Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare när det gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet

CELEX32013D0258