EU-rättsliga dokument

Civilrätt

EU rättsområden

Mål C-180/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 14 maj 2009 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Wien — Österrike) — Renate Ilsinger mot Martin Dreschers i egenskap av konkursförvaltare för Schlank & Schick GmbH (Domstols behörighet på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Behörighet vid konsumenttvister — Konsumentens rätt att på rättslig väg utkräva en förespeglad vinst när konsumenten har utsatts för vilseledande annonsering — Kvalificering — Talan om avtal som avses i artikel 15.1 c i nämnda förordning — Villkor)

CELEX62006CA0180

Mål C-157/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH mot SC Laminorul SA (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 34.3 och 34.4 — Erkännande av en dom meddelad i en annan medlemsstat — Situation där domen är oförenlig med en annan dom som meddelats tidigare i samma medlemsstat i ett förfarande rörande samma sak och mellan samma parter)

CELEX62012CA0157

Mål C-64/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden — Nederländerna) — Anton Schlecker, med firma ”Firma Anton Schlecker” mot Melitta Josefa Boedeker (Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser — Anställningsavtal — Artikel 6.2 — Den lag som är tillämplig om inget lagval gjorts — Lagen i det land där den anställde ”vanligtvis utför sitt arbete” — Avtal med närmare anknytning till en annan medlemsstat)

CELEX62012CA0064

Mål C-386/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2013 (begäran om förhandsavgörande från Sofiyski gradski sad — Bulgarien) — förfarande som inletts av Siegfried János Schneider (Domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Tillämpningsområde — Fysiska personers rättskapacitet och rättshandlingsförmåga — Exklusiv behörighet om talan avser sakrätt i fast egendom — Räckvidd — Frivillig rättsvård rörande rättigheter för en person ställd under förvaltarskap i en medlemsstat att förfoga över sin fasta egendom i en annan medlemsstat)

CELEX62012CA0386

Mål C-49/12: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret — Danmark) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs mot Sunico ApS, VM & B Holding ApS, Sunil Kumar Harwani (Civilrättsligt samarbete — Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 1.1 — Tillämpningsområde — Begreppet ”privaträttens område” — Talan väckt av en myndighet — Skadestånd på grund av medverkan till skatteundandragande av tredje part som inte själv är mervärdesskatteskyldig)

CELEX62012CA0049