EU-rättsliga dokument

Civilrätt

EU rättsområden

Mål C-645/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 april 2013 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof — Tyskland) — Land Berlin mot Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown (Förordning (EG) nr 44/2001 — Artiklarna 1.1 och 6 led 1 — Uttrycket ”privaträttens område” — Felaktig utbetalning gjord av en statlig myndighet — Betalningen återkrävs i ett domstolsförfarande — Fastställelse av behörig domstol vid mål som har samband med varandra — Nära samband mellan käromålen — Svarande med hemvist i ett tredjeland)

CELEX62011CA0645

Mål C-435/06: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 november 2007 (begäran om förhandsavgörande från Korkein hallinto-oikeus – Finland) – C (Civilrättsligt samarbete – Behörighet, erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar – Förordning (EG) nr 2201/2003 – Materiellt och tidsmässigt tillämpningsområde – Begreppet civilrättsliga frågor – Beslut om omhändertagande och om placering av barn utanför hemmet – Offentligrättsliga åtgärder till skydd för barn)

CELEX62006CA0435