EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

Yttrande från Europeiska monetära institutet på begäran av Europeiska unionens råd, enligt artiklarna 106.6 och 109f.8 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat fördraget) samt enligt artikel 42 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet, över kommissionens förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av Europeiska centralbankens kapital (nedan kallat förslaget)

CELEX31998Y0618_02