EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Belgien - textilindustri; Irland - Dell Europaparlamentets resolution av den 25 november 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))#BILAGA

CELEX52009BP0087