EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

Mål C-414/18: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italien) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo mot Banca d'Italia (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2014/59/EU – Bankunion – Återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag – Regelbundna bidrag – Beräkning – Förordning (EU) nr 806/2014 – Genomförandeförordning (EU) 2015/81 – Enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag – Administrativt förfarande som genomförs i samarbete mellan nationella myndigheter och ett unionsorgan – Den gemensamma resolutionsnämndens (SRB) exklusiva beslutsbefogenhet – Förfarande vid de nationella domstolarna – Talan om ogiltigförklaring vid unionsdomstolen har inte väckts i tid – Delegerade förordningen (EU) 2015/63 – Vissa skulder undantas vid beräkningen av bidragen – Kopplingar mellan flera banker)

CELEX62018CA0414