EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

Avtal av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen - Konventionen för fastställande av växelkurser för deltagande valutor och förfarande med betalning efter inbetalning för interventioner vid bandgränserna - Övre gränser för tillgäng till faciliteiten för mycket kortfristiga krediter enligt artiklarna 8, 10 och 11 i avtalet av den 1 september 1998

CELEX31998X1113