EU-rättsliga dokument

Ekonomisk och monetär politik

EU rättsområden

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Bedömning av de åtgärder som Grekland vidtagit för att efterleva rådets beslut 2011/734/EU av den 12 juli 2011 riktat till Grekland, ändrat genom rådets beslut 2013/6/EU av den 4 december 2012, i syfte att förstärka och skärpa den finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott - (maj 2013)

CELEX52013DC0285