EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Meddelande från den franska regeringen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om ett exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform Bleue Lorraine) (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 153 av den 1 juli 2003, s. 83)

CELEX52003XX0708_01

Mål C-303/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège — Belgien) — Guido Imfeld och Nathalie Garcet mot Belgiska staten (Etableringsfrihet — Likabehandling — Inkomstskatt — Lagstiftning för undvikande av dubbelbeskattning — Inkomst som intjänats i en annan stat än hemviststaten — Undantagandemetod med progressionsförbehåll — Delvis beaktande av de personliga förhållandena och familjesituationen — Förlust av vissa skattefördelar kopplade till arbetstagarens familjeförhållanden och familjesituation)

CELEX62012CA0303