EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1638 av den 13 juli 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med avseende på tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar hur dataunderlagets lämplighet och verifierbarhet ska säkerställas, samt de interna övervaknings- och verifieringsförfaranden som en administratör av ett kritiskt eller signifikant referensvärde ska säkerställa har inrättats av en rapportör när dataunderlaget rapporteras från en front office-funktion .)

CELEX32018R1638