EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Mål C-418/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Innsbruck — Österrike) — TEXDATA Software GmbH (Bolagsrätt — Etableringsfrihet — Elfte direktivet 89/666/EEG — Offentliggörande av räkenskapshandlingar — Filial till ett kapitalbolag som är etablerat i en annan medlemsstat — Ekonomisk påföljd om offentliggörande inte sker inom föreskriven tid — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Principen om iakttagande av rätten till försvar — Påföljd som är lämplig, effektiv, proportionell och avskräckande)

CELEX62011CA0418

Mål C-539/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italien) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo mot Comune di Campobello di Mazara (Artiklarna 49 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Folkhälsa — Optiker — Regional lagstiftning enligt vilken tillstånd krävs för att öppna nya optikerbutiker — Demografiska och geografiska begränsningar — Motivering — Lämplighet för att uppnå det efterstävade målet — Inre sammanhang — Proportionalitet)

CELEX62011CA0539