EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Mål C-315/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 7 april 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Marchon Germany GmbH mot Yvonne Karaszkiewicz (Begäran om förhandsavgörande — Självständiga handelsagenter — Direktiv 86/653/EEG — Artikel 17.2 — Kundersättning — Villkor för beviljande — Värvning av nya kunder — Begreppet nya kunder — Kunder till huvudmannen som för första gången köper varor som handelsagenten fått i uppdrag att sälja)

CELEX62014CA0315

Mål C-252/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltningsdomstolen – Sverige) – Pensioenfonds Metaal en Techniek mot Skatteverket (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Beskattning av pensionsfonders inkomster — Pensionsfonder med hemvist i landet behandlas olika i förhållande till pensionsfonder utan hemvist i landet — Schablonbeskattning av pensionsfonder med hemvist i landet beräknad utifrån en fiktiv avkastning — Källskatt på inkomster från utdelningar till pensionsfonder utan hemvist i landet — Jämförbarhet)

CELEX62014CA0252

Mål C-479/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf – Tyskland) – Sabine Hünnebeck mot Finanzamt Krefeld (FEUF — Gåvoskatt — Gåva i form av en fastighet belägen i den berörda medlemsstaten — Nationell lagstiftning, i vilken det föreskrivs att personer som har sitt hemvist i landet har rätt till ett högre grundavdrag än personer som saknar hemvist i landet — Förekomsten av ett system som innebär att personer med hemvist i en medlemsstat i unionen kan välja att omfattas av det högre grundavdraget)

CELEX62014CA0479