EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Mål C-176/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 30 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance de Liège – Belgien) – Guy Riskin och Geneviève Timmermans mot État belge (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artiklarna 63 och 65 FEUF — Artikel 4 FEU — Direkt beskattning — Beskattning av utdelning — Bilateralt avtal för undvikande av dubbelbeskattning — Tredjeland — Tillämpningsområde)

CELEX62015CA0176

Mål C-123/15: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – Max-Heinz Feilen mot Finanzamt Fulda (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Fri rörlighet för kapital — Arvsskatt — Lagstiftning i en medlemsstat som föreskriver nedsättning av arvsskatten på ett arv som inbegriper kvarlåtenskap som redan övergått genom arv och som medfört uttag av arvsskatt i den medlemsstaten — Restriktion — Motivering — Skattesystemets inre sammanhang)

CELEX62015CA0123