EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden

CELEX52016SC0435

Mål C-201/15: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Symvoulio tis Epikrateias – Grekland) – Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) mot Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 98/59/EG — Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar — Artikel 49 FEUF — Etableringsfrihet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 16 — Näringsfrihet — Nationell lagstiftning enligt vilken en förvaltningsmyndighet har befogenhet att förhindra kollektiva uppsägningar efter en bedömning av förhållandena på arbetsmarknaden, företagets situation och den nationella ekonomins intressen — Allvarlig ekonomisk kris — Mycket hög arbetslöshet i landet)

CELEX62015CA0201

Mål C-593/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 december 2016 (begäran om förhandsavgörande från Vestre Landsret – Danmark) – Masco Denmark ApS, Damixa ApS mot skatteministeriet (Begäran om förhandsavgörande — Etableringsfrihet — Skattelagstiftning om underkapitalisering av dotterbolag — Huruvida ränta på lån som erlagts av ett i landet ej hemmahörande låntagande dotterbolag ska ingå i den skattepliktiga vinsten hos ett långivande moderbolag — Undantag för ränta som erlagts av ett i landet hemmahörande låntagande dotterbolag — Rimlig fördelning av beskattningsrätten mellan medlemsstaterna — Behovet av att förhindra skatteflykt)

CELEX62014CA0593

Mål C-317/15: Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för kapital – Artikel 64 FEUF – Kapitalrörelser till eller från tredjeland som gäller tillhandahållande av finansiella tjänster – Tillgångar på ett schweiziskt bankkonto – Beslut om efterbeskattning – Frist för efterbeskattning – Förlängning av fristen för efterbeskattning när tillgångar förvaras utanför hemvistmedlemsstaten. Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 15 februari 2017.

CELEX62015CJ0317

Mål C-283/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Skattelagstiftning — Inkomstskatt — Person som förvärvar inkomster i den medlemsstat där vederbörande är medborgare samt i ett tredjeland men som har sitt hemvist i en annan medlemsstat — Skatteförmån som ges för att beakta personliga förhållanden och familjesituation)

CELEX62015CA0283

Mål C-317/15: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 15 februari 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – X mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för kapital — Artikel 64 FEUF — Kapitalrörelser till eller från tredjeland som gäller tillhandahållande av finansiella tjänster — Tillgångar på ett schweiziskt bankkonto — Beslut om efterbeskattning — Frist för efterbeskattning — Förlängning av fristen för efterbeskattning när tillgångar förvaras utanför hemvistmedlemsstaten)

CELEX62015CA0317

Mål C-14/16: Domstolens dom (första avdelningen) av den 8 mars 2017 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Société Euro Park Service, som med avseende på rättigheter och skyldigheter har trätt i stället för bolaget SCI Cairnbulg Nanteuil mot Ministre des finances et des comptes publics (Begäran om förhandsavgörande — Direkt beskattning — Bolag i olika medlemsstater — Gemensamt beskattningssystem — Fusion genom absorption — Skattemyndighetens förhandsgodkännande — Direktiv 90/434/EEG — Artikel 11.1 a — Skatteundandragande eller skatteflykt — Etableringsfrihet)

CELEX62016CA0014