EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

Mål C-98/16: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 maj 2017 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Beskattning — Fri rörlighet för kapital — Artikel 63 FEUF — Artikel 40 i EES-avtalet — Arvsskatt — Legat till förmån för ideella organisationer — Tillämpning av en förmånlig skattesats på organisationer som existerar i Grekland eller som har upprättats enligt lag i det landet samt på liknande utländska organisationer under förutsättning av ömsesidighet — Restriktion — Motivering)

CELEX62016CA0098

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: a) ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden” [COM(2016) 821 final – 2016/0398 (COD)] — b) ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken” [COM(2016) 822 final – 2016/0404 (COD)] — c) ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om den rättsliga och operativa ramen för det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … [tjänstekortsförordningen]” [COM(2016) 823 final – 2016/0402 (COD)] — d) ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg” [COM(2016) 824 final – 2016/0403 (COD)]

CELEX52017AE0729