EU-rättsliga dokument

Etablering och bolagsrätt

EU rättsområden

P7_TA(2014)0284 Lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)) P7_TC1-COD(2011)0389 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning

CELEX52014AP0284

P7_TA(2014)0283 Lagstadgad revision av företag av allmänt intresse ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)) P7_TC1-COD(2011)0359 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG

CELEX52014AP0283

Mål C-243/16: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 14 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social n° 30 de Barcelona – Spanien) – Antonio Miravitlles Ciurana m.fl. mot Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Begäran om förhandsavgörande — Bolagsrätt — Direktiv 2009/101/EG — Artiklarna 2 och 6 – 8 — Direktiv 2012/30/EU — Artiklarna 19 och 36 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 20, 21 och 51 — Erhållande av betalning av fordringar som följer av ett anställningsavtal — Rätt att väcka talan vid samma domstol mot såväl bolaget som dess företagsledare, i vederbörandes egenskap av ansvarig och solidariskt betalningsansvarig för bolagets skulder)

CELEX62016CA0243

Mål C-504/16 och C-613/16: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 20 december 2017 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Köln – Tyskland) – Deister Holding AG tidigare Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) mot Bundeszentralamt für Steuern (Begäran om förhandsavgörande — Direkt beskattning — Etableringsfrihet — Direktiv 90/435/EEG — Artikel 1.2 — Artikel 5 — Moderbolag — Holdingbolag — Källskatt på utdelning till ett i landet icke hemmahörande moderholdingbolag — Befrielse — Skatteundandragande, skatteflykt och missbruk — Presumtion)

CELEX62016CA0504