EU-rättsliga dokument

EU:s institutioner och organ

EU rättsområden

Rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2458/98 av den 12 november 1998 om ändring av förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt andra förordningar som skall tillämpas på dessa tjänstemän och anställda i dessa gemenskaper vad avser fastställande av löner, pensioner och andra ekonomiska ersättningar i euro

CELEX31998R2458