EU-rättsliga dokument

Forskning och innovation

EU rättsområden

Kommissionens beslut av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende på deras existens, rättsliga status samt operationella och ekonomiska kapacitet, när det gäller indirekta åtgärder som får stöd i form av ett bidrag inom Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration och Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012/838/EU, Euratom)

CELEX02012D0838-20121229

P7_TA(2014)0193 Tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen (COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)) P7_TC1-COD(2012)0278 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser i unionen

CELEX52014AP0193

P7_TA(2014)0227 Copernicusprogrammet ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 mars 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010 (COM(2013)0312 – C7-0195/2013 – 2013/0164(COD)) P7_TC1-COD(2013)0164 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 mars 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2014 om inrättande av Copernicusprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 911/2010

CELEX52014AP0227

P7_TA(2014)0270 Pprogram för rymdövervakning och spårning ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 2 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr …/2014/EU om inrättande av en ram till stöd för rymdövervakning och spårning

CELEX52014AP0270

Mål T-497/15: Tribunalens dom av den 13 december 2017 – Oltis Group mot kommissionen Forskning och utveckling — Ramprogrammet för forskning och innovation 2014 — 2020 (Horisont 2020) — Stimulering och samordning av unionsinvesteringar till förmån för forskning och innovation inom järnvägssektorn — Bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail — Den ställning som innehas av en associerad medlem i det gemensamma företaget Shift2Rail — Anbudsinfordran — Anbudet avslås — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning – Maktmissbruk

CELEX62015TA0497