EU-rättsliga dokument

Immaterialrätt

EU rättsområden

Rådets beslut (EU) 2015/1855 av den 13 oktober 2015 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter och i Världshandelsorganisationens allmänna råd vad gäller begäran från de minst utvecklade medlemsländerna om en förlängning av övergångsperioden enligt artikel 66.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter i fråga om vissa skyldigheter som rör läkemedelsprodukter, och om undantag från skyldigheterna enligt artikel 70.8 och 70.9 i det avtalet

CELEX32015D1855

Mål T-417/09: Tribunalens dom av den 29 mars 2012 — Poslovni Sistem Mercator mot harmoniseringsbyrån — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket MERCATOR STUDIOS — Äldre nationella och internationella figurmärkena Mercator och Mercator Slovenska košarica — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b I förordning (EG) nr 207/2009 — Ingen skadlig inverkan på renomméet — Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009)

CELEX62009TA0417

Mål T-214/08: Tribunalens dom av den 28 mars 2012 — Rehbein mot harmoniseringsbyrån — Dias Martinho (OUTBURST) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om gemenskapsfigurmärke OUTBURST — Äldre nationellt ordmärke OUTBURST — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning (EG) nr 207/2009) — Framläggande av bevis för första gången inför överklagandenämnden — Artikel 74.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i förordning nr 207/2009) — Regel 22.2 i förordning (EG) nr 2868/95)

CELEX62008TA0214