EU-rättsliga dokument

Industri, forskning och teknikutveckling

EU rättsområden

Kommissionens förordning (EU) nr 441/2012 av den 24 maj 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bifenazat, bifentrin, boskalid, kadusafos, klorantraniliprol, klorotalonil, klotianidin, cyprokonazol, deltametrin, dikamba, difenokonazol, dinokap, etoxazol, fenpyroximat, flubendiamid, fludioxonil, glyfosat, metalaxyl-M, meptyldinokap, novaluron, tiametoxam och triazofos i eller på vissa produkter

CELEX32012R0441