EU-rättsliga dokument

Industri, forskning och teknikutveckling

EU rättsområden

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering) — Förordning (EU) nr 305/2011 gäller framför eventuellt motstridiga regler i de harmoniserade standarderna

CELEX52015XC0213_04